Privacystatement

 

De Zeeuwse Ergo, hoofdlocatie is gevestigd aan Koning Gustaafweg 2, 4301NP Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Koning Gustaafweg 2
Ruimte 1103
4301NP Zierikzee 0111230203

Femke Kostense is de Functionaris Gegevensbescherming van De Zeeuwse Ergo. Zij is te bereiken via info@zeeuwse-ergo.nl.

Verwerking en bewaren van persoonsgegevens
De Zeeuwse Ergo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Geslacht
· Geboortedatum
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Zeeuwse Ergo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
· Gezondheid
· burgerservicenummer (BSN)

De Zeeuwse Ergo verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die wij nodig hebben voor onze patiëntenadministratie.

De Zeeuwse Ergo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Zeeuwse Ergo) tussen zit.

Bewaartermijn
De Zeeuwse Ergo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met betrekking tot uw medische dossier hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.
De Zeeuwse Ergo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De Zeeuwse Ergo gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Zeeuwse Ergo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij zien welke pagina’s via Google gevonden worden zodat wij onze website kunnen verbeteren. Hierbij wordt geen IP-adres meegestuurd en is de bewaartermijn bij Google ingesteld op de kortst mogelijke termijn, namelijk 14 maanden. Wij geven Google geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zeeuwse Ergo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeeuwse-ergo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Zeeuwse Ergo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
De Zeeuwse Ergo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zeeuwse-ergo.nl

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl